Partnerzy

INICJATOR KAMPANII:

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (IPPEZ)
Fundacja utworzona z inicjatywy księdza Arkadiusza Nowaka, której celem jest popularyzacja wiedzy nt. praw pacjenta. Aktywność Instytutu skupia się m.in. na upowszechnianiu wśród społeczeństwa idei praw pacjenta i wspieraniu jej egzekwowania; podejmowaniu działań mających na celu traktowanie pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, w szczególności w relacji lekarz-pacjent; wspieraniu i aktywizacji środowisk działających na rzecz praw pacjentów, w tym inspirowaniu działań na rzecz integracji różnych grup i organizacji reprezentujących pacjentów; wspieraniu rozwiązań systemowych mających na celu dobro pacjentów oraz podnoszeniu świadomości obywatelskiej w dziedzinie praw pacjenta i polityki zdrowotnej państwa; rozwijaniu współpracy międzynarodowej w powyższym zakresie; propagowaniu działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw pro-zdrowotnych. IPPEZ w realizacji swoich celów współpracuje z organizacjami zrzeszającymi pacjentów oraz ekspertami w zakresie opieki zdrowotnej, tak w Polsce jak i zagranicą.

PARTNERZY KAMPANII:

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD)
Zrzesza lekarzy specjalistów diabetologów oraz dziedzin pokrewnych. Celem towarzystwa jest m.in. szerzenie zdobyczy współczesnej nauki wśród lekarzy oraz wśród innych członków zajmujących się diabetologią; zachęcanie i wdrażanie swych członków do pracy naukowej; współdziałanie w organizowaniu społecznej ochrony zdrowia i w rozwiązywaniu problemów dotyczących jej działalności; współdziałanie w doskonaleniu lekarzy; reprezentowanie interesów zdrowotnych i opiekuńczych chorych na cukrzycę i staranie o ich uwzględnienie wobec władz administracyjnych, wobec przemysłu i innych.

Polska Federacja Edukacji W Diabetologii (PFED)
Federacja podejmuje problematykę promowania profesjonalnej roli zespołów terapeutycznych w edukacji i opiece diabetologicznej w Polsce - lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, psychologów, rehabilitantów, pracowników socjalnych oraz konsultantów innych specjalności. Stowarzyszenie szkoli personel medyczny w zakresie zachowań prozdrowotnych, zdrowego odżywiania, terapii cukrzycy oraz przekazuje wiedzę z zakresu diabetologii.

Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia
Ogólnopolska organizacja zrzeszającą dziennikarzy i publicystów podejmujących problemy ochrony zdrowia i medycyny oraz pozostałych środowisk propagujących zdrowy styl życia. Inicjuje i organizuje konferencje oraz warsztaty szkoleniowe dla dziennikarzy poświęcone najnowszym osiągnięciom medycyny i farmacji, a także ważnym problemom zdrowotnym społeczeństwa.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (PSD)
Stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 000 członków zarejestrowanych w 520 kołach terenowych, działające dla osób chorych na cukrzycę. Organizuje i prowadzi szerokie działania edukacyjne skierowane zarówno do chorych, jak i do całego społeczeństwa w celu podniesienia wiedzy o cukrzycy, jej skutkach oraz samokontroli. Zadaniem Stowarzyszenia jest także udzielanie różnorodnej pomocy diabetykom i rodzicom nieletnich diabetyków.

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków

Organizacja zrzeszająca osoby z cukrzycą z regionu Górnego Śląska. Podstawowym obszarem działania Górnośląskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest wspieranie merytoryczne członków stowarzyszenia oraz prowadzenie szkoleń diabetologicznych. Stowarzyszenie m.in. upowszechnia wiedzę o cukrzycy, prowadzi warsztaty diabetologiczne oraz poradnictwo w zakresie samokontroli i diety.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
Federacja zrzesza organizacje skupiające rodziców, opiekunów i przyjaciół dzieci oraz młodzieży dotkniętych cukrzycą. Za główne cele stawia sobie poprawę sytuacji prawnej, społecznej, zdrowotnej i materialnej dzieci oraz młodzieży chorych na cukrzycę; wspieranie i wzmacnianie zrzeszonych w niej organizacji oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec młodych diabetyków.

Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
Organizacja, która od 1979 r. działa na rzecz dzieci i młodzieży chorujących na cukrzycę typu 1 oraz ich rodzin. Skupia Koła terenowe działające przy Oddziałach miejskich, powiatowych, okręgowych, wojewódzkich Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Na przestrzeni ponad 30 lat część z Kół przekształciło się w samodzielne organizacje, a część kontynuuje działalność na rzecz tego środowiska pod patronatem TPD.

Fundacja „CUD” Cukrzyca u dzieci

Działa w zakresie edukacji, informacji, pomocy oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży do lat 21 cierpiących na cukrzycę. Podejmuje wiele aktywności na rzecz profilaktyki zdrowotnej o profilu diabetologicznym, prowadząc na terenie Polski oraz innych krajów szereg programów szkoleniowych i medycznych poświęconych cukrzycy i  sposobów jej zapobiegania.Raport: Społeczny obraz cukrzycy
Menu diabetyka
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej zainicjował powołanie Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą.
Więcej
Facebook

Facebook
Facebook YouTube Twitter
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne PFED Dziennikarski Klub Promocji Zdrowia PSD Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę SED Cukierkowo Cukierkowo